دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : پرویز   بیرجندی

پست الکترونیکی : birjandi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آموزش زبان انگلیسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه تخصصی زبان انگلیسی ( ارشد و دکتری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1366/06/15

پرویز بیرجندی

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

^